+LINE  @pal2871d
服務專線
0930722664
電子郵件
更新日期2022/07/05
觀看訪客統計報表 
首頁
公司簡介
投影機採購指南
投影機價格
投影機線上購物
投影銀幕布幕
經銷商詢價
投影機燈泡
投影機維修
投影機施工
友站連結
投影機技術支援
網站地圖


SHARP 投影機燈泡 / SHARP 投影機維修中心

機器型號

產品圖

品名

備註

   Availability

XG-E1100U

400W 金屬燈

SHARP XG-E1100U 投影機燈泡

1-3 work days

XG-E1200U/300U/E3500U 375W 金屬燈 SHARP XG-E1200U/300U/E3500U 投影機燈泡 3-5 work days
XG-E630U/E670U 350W 金屬燈 SHARP XG-E630U/E670U 投影機燈泡 3-5 work days
XG-E650UB MKLL/850U 250W 金屬燈 SHARP XG-E650UB MKLL/850U 投影機燈泡 3-5 work days
XG-E660U/690U/B 275W 金屬燈 SHARP XG-E660U/690U/B 投影機燈泡 3-5 work days
XG-H400U 150W 金屬燈 SHARP XG-H400U 投影機燈泡 3-5 work days
XG-NVIU PG-D100U 265W 金屬燈 SHARP XG-NVIU PG-D100U 投影機燈泡 3-5 work days
XG-NV2SB/U/NV3XB/XU 120W UHP SHARP XG-NV2SB/U/NV3XB/XU 投影機燈泡 1-3 work days
XG-NV4SU/5XB/XU 150W 金屬燈 SHARP XG-NV4SU/5XB/XU 投影機燈泡 1-3 work days
XG-NV6XU 150W UHP SHARP XG-NV6XU 投影機燈泡 1-3 work days
XG-NV7XU 120W VIP SHARP XG-NV7XU 投影機燈泡 1-3 work days
XG-NV21SA 150W UHP SHARP XG-NV21SA 投影機燈泡 1-3 work days
XG-NV51 SHARP XG-NV51 投影機燈泡 1-3 work days
XG-CN500X/CN520X 250W UHP SHARP XG-CN500X/CN520X 投影機燈泡 1-3 work days
XG-V10WU/V10XU 200W UHP SHARP XG-V10WU/V10XU 投影機燈泡 1-3 work days
XG-C40XU/C40XUS 200W NSH SHARP XG-C40XU/C40XUS 投影機燈泡 1-3 work days
XG-C45X/S 200W NSH SHARP XG-C45X/S 投影機燈泡 BXGC50X 1-3 work days
XG-C50X 250W UHP SHARP XG-C50X 投影機燈泡 BXGC50X 1-3 work days
XG-C55X/C60X 300W SHP SHARP XG-C55X/C60X 投影機燈泡 AN-C55LP 1-3 work days
XG-P10XU 200W UHP SHARP XG-P10XU 投影機燈泡 F0064 1-3 work days
XG-P20XU 220WUHP SHARP XG-P20XU 投影機燈泡 1-3 work days
XG-C25X 270W NSH SHARP XG-C25X 投影機燈泡 1-3 work days
XG-PH50X SHARP XG-PH50X 投影機燈泡

AN-PH50LP1/2

1-3 work days
XG-C68X SHARP XG-C68X 投影機燈泡 AN-C55LP 1-3 work days
XG-MB70X SHARP XG-MB70X 投影機燈泡 AN-MB70LP 1-3 work days
XG-MB65X SHARP XG-MB65X 投影機燈泡 AN-XR20LP 1-3 work days
XG-MB55X SHARP XG-MB55X 投影機燈泡 AN-XR20LP 1-3 work days
PG-C20XU 150W NSH SHARP PG-C20XU 投影機燈泡 1-3 work days
PG-C30XU 200W NSH SHARP PG-C30XU 投影機燈泡 1-3 work days
PG-C45S/X 250W UHP SHARP PG-C45S/X 投影機燈泡 1-3 work days
PG-D120U 150W 金屬燈 SHARP PG-D120U 投影機燈泡 1-3 work days
PG-D210U 120W UHP SHARP PG-D210U 投影機燈泡 1-3 work days
PG-A10X/AN100S/AN100X 165W SHP SHARP PG-A10X/AN100S/AN100X 投影機燈泡 1-3 work days
PG-AN200X/AN220X/AN120S 165W SHP SHARP PG-AN200X/AN220X/AN120S 投影機燈泡 1-3 work days
PG-A20X SHARP PG-A20X 投影機燈泡 BQC-PGA20X 1-3 work days
PG-B10S/BN100S/BN120S 130W SHARP PG-B10S/BN100S/BN120S 投影機燈泡 1-3 work days
PG-NB130S/BN110S 130W SHARP PG-NB130S/BN110S 投影機燈泡 1-3 work days
PG-CN300S/CN300X 200W NSH SHARP PG-CN300S/CN300X 投影機燈泡 1-3 work days
PG-CN450S/CN450X 250W UHP SHARP PG-CN450S/CN450X 投影機燈泡 1-3 work days
PG-CN480X/CN500X 250W UHP SHARP PG-CN480X/CN500X 投影機燈泡 1-3 work days
PG-M10S/X (DLP) 130W UHP SHARP PG-M10S/X (DLP) 投影機燈泡 1-3 work days
PG-M15X/M15S/M15SX 120W UHL SHARP PG-M15X/M15S/M15SX 投影機燈泡 1-3 work days
PG-M20S/X/M20XA/M25X 210W SHP SHARP PG-M20S/X/M20XA/M25X 投影機燈泡 1-3 work days
XV-Z10 SHARP XV-Z10 投影機燈泡 1-3 work days
XV-Z10000/Z11000/Z12000 270W SHP SHARP XV-Z10000/Z11000/Z12000 投影機燈泡 1-3 work days
XV-Z20000 SHARP XV-Z20000 投影機燈泡 1-3 work days
XV-Z90U DT200 150W SHP SHARP XV-Z90U DT200 投影機燈泡 1-3 work days
XV-90/XV-90S SHARP XV-90/XV-90S 投影機燈泡 1-3 work days
XV-Z200U DT-300 210WSHP SHARP XV-Z200U DT-300 投影機燈泡 1-3 work days
XV-C100UP/C10UP 155W 金屬燈 SHARP XV-C100UP/C10UP 投影機燈泡 1-3 work days
XV-DW100U 150W UHP SHARP XV-DW100U 投影機燈泡 1-3 work days
XV-H37VUAP 250W 金屬燈 SHARP XV-H37VUAP 投影機燈泡 1-3 work days
XV-Z1U 240W 金屬燈 SHARP XV-Z1U 投影機燈泡 1-3 work days
XV-Z7000U 150W NSH SHARP XV-Z7000U 投影機燈泡 1-3 work days
XV-Z9000U 250W NSH SHARP XV-Z9000U 投影機燈泡 1-3 work days
XV-ZW99U 375W 金屬燈 SHARP XV-ZW99U 投影機燈泡 1-3 work days
XV-PN300 155W 金屬燈 SHARP XV-PN300 投影機燈泡 1-3 work days
XV-PN500 155W 金屬燈 SHARP XV-PN500 投影機燈泡 1-3 work days
XV-S55U 350W 金屬燈 SHARP XV-S55U 投影機燈泡 1-3 work days
XR-N11S/N12S/N13S 150W SHARP XR-N11S/N12S/N13S 投影機燈泡 1-3 work days
XR-N11X/N12X/N13X 150W SHARP XR-N11X/N12X/N13X 投影機燈泡 1-3 work days
XR-20X SHARP XR-20X 投影機燈泡 AN-XR20LP 1-3 work days
XR-10X/XR-10S SHARP XR-10X/XR-10S 投影機燈泡 AN-XR10LP 1-3 work days