msn線上客服: 
gq@superhi-vision.com
 觀看訪客統計報表 服務專線:0930-722-664
服務電郵:

首頁

透明銀幕

技術原理

超值二手區

預約展示

促銷區

線上報價

投影機燈泡

維修服務

耗材週邊

關於我們

型錄下載

TOSHIBA投影機燈泡 / TOSHIBA投影機維修 - 原廠部品料件

東芝 投影機燈泡

機器型號

 

 品名

料號

Availability

TLP 250/251/260/261

150W UHP

 TOSHIBA TLP 250/251/260/261 投影機燈泡

 TLP-L55

1-3 work days

TLP 310/410/411/411U

 

 TOSHIBA TLP 310/410/411/411U 投影機燈泡

 TLP-L1

1-3 work days

TLP 380/381

200W UHP

 TOSHIBA TLP 380/381 投影機燈泡

 

1-3 work days

TLP 450/450E/451

150W UHP

 TOSHIBA TLP 450/450E/451 投影機燈泡

 TLP-L6

1-3 work days

TLP 470UF/471UF/470EF/471EF

150W UHP

 TOSHIBA TLP 470/471/470EF/471EF 投影機燈泡

 TLP-L6

1-3 work days

510/510A/511/511A

120W UHP

 TOSHIBA TLP 510/510A/511/511A 投影機燈泡

 TLP-L2

1-3 work days

470Z/471Z/660/661E

200W NSH

 TOSHIBA TLP 470Z/471Z/660/661E  投影機燈泡

 

1-3 work days

TLP 550/551/560/561

150W UHP

TOSHIBA TLP 550/551/560/561 投影機燈泡

 TLP-L55

1-3 work days

570/571

120W UHP

TOSHIBA TLP 570/571 投影機燈泡

  TLP-L2

1-3 work days

TLP-650/651

150W UHP

TOSHIBA TLP 650/651 投影機燈泡

 TLP-L6

1-3 work days

TLP 670/670EF/671/671EF

150W SHP

TOSHIBA TLP 670/670EF/671/671EF 投影機燈泡

 TLP-L6

1-3 work days

680/681

150W SHP

TOSHIBA TLP 680/681 投影機燈泡

 TLP-LF6

1-3 work days

710/711/711U/G5/G7

120W UHP

TOSHIBA TLP 710/711/711U/G5/G7  投影機燈泡

 TLP-L3

1-3 work days

TLP G1/G3

120W UHP

TOSHIBA TLP G1/G3  投影機燈泡

  TLP-L2

1-3 work days

TLP- 770U/771U

150W UHP

TOSHIBA TLP 770U/771U  投影機燈泡

 TLP-L7

1-3 work days

TLP- 780U/781U/790/791

200W UHP

TOSHIBA TLP 780U/781U/790/791  投影機燈泡

 TLP-L78

1-3 work days

TLP-S10

130W UHP

TOSHIBA TLP-S10  投影機燈泡

 TLP-LV3

1-3 work days

S200/S201/S220/S221

180W HS

TOSHIBA S200/S201/S220/S221  投影機燈泡

 

1-3 work days

TLP-S30/S30U/T50M

 

TOSHIBA TLP-S30/S30U/T50M  投影機燈泡

 TLP-LV1

1-3 work days

S40U/S41/T60M/T61M/T70M/T71M

165W HS

TOSHIBA TLP-S40U/S41/T60M/T61M/T70M/T71M  投影機燈泡

 TLP-LV2

1-3 work days

S70U/S71U

165W HS

TOSHIBA TLP-S70U/S71U  投影機燈泡

 

1-3 work days

T220/T221

190W HS

TOSHIBA T220/T221  投影機燈泡

 

1-3 work days

TLP-T400/T401/T700/T701

 

TOSHIBA TLP-T400/T401/T700/T701  投影機燈泡

 TLP-LW1

1-3 work days

TLP-T500/T501/520/521

 

TOSHIBA TLP-T500/T501/520/521  投影機燈泡

 TLP-LW1

1-3 work days

T600/T620/T621

 

TOSHIBA T600/T620/T621  投影機燈泡

 TLP-LW2

1-3 work days

T630

200W UHP

TOSHIBA T630  投影機燈泡

 TLP-LW2

1-3 work days

T700/T701/T720/T721

 

TOSHIBA T700/T701/T720/T721  投影機燈泡

 TLP-LW2

1-3 work days

TLP-T60M/61M/70M/71M/S40/S41

165W HS

TOSHIBA TLP-T700/T701/T720/T721  投影機燈泡

 TLP-LV2

1-3 work days

TLP-X20DU/X21DU/X20U/X21U/MT7U

200W NSH

TOSHIBA TLP-X20DU/X21DU/X20U/X21U/MT7U  投影機燈泡

 TLP-LX10

1-3 work days

TLP-B2U

 

TOSHIBA TLP-B2U  投影機燈泡

 TLP-LB2

1-3 work days
TLP-B2ULTRA TOSHIBA TLP-B2ULTRA  投影機燈泡

TLP-LB2P

1-3 work days

AP-2000

270W金屬 燈

TOSHIBA AP-2000  投影機燈泡

 

1-3 work days

TDP-T90/T91/TW90/T98

200W

TOSHIBA TDP-T90/T91/TW90/T98  投影機燈泡

 TLP-LW3A

1-3 work days

TDP-B1

120W UHP

TOSHIBA TDP-B1  投影機燈泡

 

1-3 work days

TDP-490

120W UHP

TOSHIBA TDP-490  投影機燈泡

 

1-3 work days

TDP-S2/S2V/T1

270W SHP

TOSHIBA TDP-S2/S2V/T1  投影機燈泡

 

1-3 work days

TDP-S3/T3

270W SHP

TOSHIBA TDP-S3/T3  投影機燈泡

 

1-3 work days

TDP-D1/D2

250W UHP

TOSHIBA TDP-D1/D2 投影機燈泡

 TDP-LD1 TDP-LD2

1-3 work days

TDP-P3

120W UHP

TOSHIBA TDP-P3  投影機燈泡

 

1-3 work days

TDP-P4

120W UHP

TOSHIBA TDP-P4  投影機燈泡

 

1-3 work days

TDP-P5        

132W UHP

TOSHIBA TDP-P5  投影機燈泡

 

1-3 work days

MT1/MT2/MT3

120W UHP

TOSHIBA MT1/MT2/MT3  投影機燈泡

 

1-3 work days

MT5U

220W UHM

TOSHIBA MT5U  投影機燈泡

 

1-3 work days

MT7U/MT7E

170W UHP

TOSHIBA MT7U/MT7E  投影機燈泡

 

1-3 work days

MT8U

250W UHP

TOSHIBA MT8U  投影機燈泡

 

1-3 work days

MT500

210W NSH

TOSHIBA MT500  投影機燈泡

 

1-3 work days

X4100U

275W UHM

TOSHIBA X4100U  投影機燈泡

 

1-3 work days

TLP-790/TLP-791

 

TOSHIBA TLP-790 投影機燈泡

 TLP-L79

1-3 work days

TLP-70M

SHP52

TOSHIBA TLP-70M   投影機燈泡

 

1-3 work days
TLP-MT4 TOSHIBA TLP-MT4   投影機燈泡

TLP-LMT4

1-3 work days
TLP-470A/TLP-471A TOSHIBA TLP-470A/TLP-471A   投影機燈泡

TLP-LU6

1-3 work days
TDP-S20/TDP-S21 TOSHIBA TDP-S20/TDP-S21   投影機燈泡

TLP-LV4

1-3 work days
TDP-S25/SC25/T40 TOSHIBA TDP-S25/SC25/T40   投影機燈泡

TLP-LV5

1-3 work days
TDP-S8/TDP-T9 TOSHIBA TDP-S8/TDP-T9   投影機燈泡

TLP-LV6

1-3 work days
TDP-S80/TDP-S81  TOSHIBA TDP-S80/TDP-S81   投影機燈泡

TLP-LW5

1-3 work days
TDP-T250/TDP-TW300  TOSHIBA TDP-T250/TDP-TW300   投影機燈泡

TLP-LW6

1-3 work days
TDP-T95  TOSHIBA TDP-T95   投影機燈泡

TLP-LW9

1-3 work days
TDP-T100  TOSHIBA TDP-T100   投影機燈泡

TLP-LW10

1-3 work days
TLP-470UF/471UF/670UF/671UF/680UF/681UF  TOSHIBA TLP-470UF/471UF/670UF/671UF/680UF/681UF投影機燈泡

TLP-LF6

1-3 work days
TOSHIBA TLP X2500  TOSHIBA TLP X2500A TLPLW11  1-3 work days
TOSHIBA TLP X2000  TOSHIBA TLP X2500A TLPLW11  1-3 work days
TOSHIBA TLP X3000  TOSHIBA TLP X3000A TLPLW12  1-3 work days
TOSHIBA TLP X4100  TOSHIBA TLP X4100 TLPLX40 1-3 work days

機型/料號 適用機種 建議售價 成交價 / 經銷價 (請填表格)
TDP-LD1 TDP-D1 $16,000 電洽
TDP-LD2 TDP-D2 $18,000 電洽
TLP-L79 TDP-790 $16,000 電洽
TDP-791
TLP-LB2 TLPB2U $16,000  電洽
TLP-LB2P TLPB2Ultra $16,000  電洽
TLP-LMT4 TLPMT4 $16,000 電洽
TLP-LU6 TLP470A $16,000 電洽
TLP471A
TLP-LV1 TLPS30 $16,000  電洽
TLPT50M
TLPT50
TLP-LV2 TLP-S40/S41 $16,000 電洽
TLP-T60M/T61M
TLP-T70M/T71M
TLP-LV3 TLP-S10 / 18 $16,000 電洽
TLP-LV4 TDP-S20 / 21 $16,000  電洽
TDP-SW20
TLP-LV5 TDP-S25 $11,500 電洽
TDP-SC25
TDP-T30 / 40 / 40U
TLP-LV6 TDP-S8 $16,000 電洽
TDP-T9
TLP-LV8 TDP-T45 

 電洽

TLP-LW2 TLPT720/721 $16,000  電洽
TLPT520/521
TLP-T620 / 621 / t600
TLP-LW3 TDP-T90 / 91 $18,000 電洽
TDP-T80 / S80
TDP-TW90
TDP-T98
TLP-LW3A TDP-T90A $18,000 電洽
TDP-TW9OA
TDP-T91A
TLP-LW5 TDP-S80 / 81 $18,000 電洽
TDP-T90A
TLP-LW6 TDP-T250 $18,000 電洽
TDP-TW300
TLP-LW9 TDP-T95 $18,000 電洽
TLP-LW10 TDP-T100 $16,000 電洽
TLP-LX10 TLPX20U/21U $18,000  電洽
TLPX20DU/21DU
TLPMT7U
TLP-L1 TLP310U/311U $16,000  電洽
TLP410U/411U
TLP-L2 TLP510U/511U $16,000 電洽
TLPG1/G3U
TLP570U/571U
TLP-L3 TLP710U/711U $16,000  電洽
TLP-L55 TLP250/251 $16,000 電洽
TLP550/551
TLP260/261
TLP560/561
TLP-L6 TLP450U/451U $16,000  電洽
TLP450U/451U
TLP470U/471U
TLP670U/671U
TLP-L7 TLP770U/771U $16,000 電洽
TLP-L78 TLP780U/781U $16,000  電洽
TLP780UF/781UF
TLP-LF6 TLP470UF/471UF $16,000 電洽
TLP670UF/671UF
TLP680UF/681UF
TLP-LW1 TLPT700/701 $16,000 電洽
TLPT500/501
TLPT400/401
TLP-LW11 TDPX2000 / X2500 $16,000 電洽
TLP-LW12 TDPX3000 $16,000 電洽
TLPLW15 TDP EX20 $16,000 電洽